© 2018 ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЧ ДЭД БҮТЭЦ ТӨСӨЛ.
Төслийн тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 196 дугаар тогтоолоор хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, Улаанбаатар хот, аймаг, томоохон суурин газрын дэд бүтцийг хөгжүүлэх зорилгоор “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг байгуулав. Төслийн нэгж нь гурван дэд төслийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна. Үүнд:

  • “Хилийн боомт” дэд төсөл
  • “Аймгийн төв” дэд төсөл
  • “Гудамж” дэд төсөл
Дээрх төслүүдийг Засгийн газрын үнэт цаас, гадаадын зээл, тусламж болон бусад эх үүсвэрийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлнэ.